EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
Data 2010-12-15

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Eko Export S.A.

W dniu 8 grudnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Eko Export Spółka Akcyjna („Spółka”) sporządzony w formie jednolitego dokumentu w związku z  ubieganiem się o dopuszczenie:


900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
2.512.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz
1.485.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
tj. łącznie 6.397.500 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda Spółki Eko Export S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.


Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz dopuszczanych do obrotu przez nią akcjach. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zobacz Nasz Prospekt Emisyjny 8.12.2010r.