EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Data 2016-09-01

W poniedziałek 22.08.2016 r.  zostały ukończone wszystkie prace realizujące  zalecenia Instytutu, projektantów Elektrowni, jak też prace modernizacyjne opisane w informacji Zarządu z dn. 27.06.2016r.

W kolejnych dniach wykonano próbę szczelności wszystkich zbiorników i rurociągów wewnętrznych przez napełnienie całego układu wodą. Próby wypadły pozytywnie.
W dniu 29.08.2016 r.  komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Astany, Instytutu i Elektrowni TEC-2 wydała zgodę na wykonanie próby generalnej linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w celu wykazania niezakłóconej współpracy instalacji z  systemami Elektrowni po wprowadzaniu zaleceń Instytutu.

Ze względu na fakt, że we wtorek, tj. 30 sierpnia br. był w Kazachstanie dniem wolnym od pracy, próbę wykonano w dniach 31.08.2016r. i 01.09.2016r.

Celem próby było w pierwszej kolejności wykazanie prawidłowości działania linii i współpracy linii z systemami elektrowni, po zmianach wprowadzonych na wniosek Instytutu – projektantów Elektrowni TEC-2 w Astanie związanych z bezpieczeństwem działania naszej instalacji głównie w okresie zimowym.
W zakres tych prac wchodziły m.in. przeróbki połączeń wewnętrznych między zbiornikami V=470 m3 i V=200 m3, wężownic do ogrzewania tych zbiorników itp.
Wszystkie te prace zostały wykonane.
Równocześnie zostały zaprojektowane, zatwierdzone i wykonane nowe autorskie rozwiązania dotyczące:
- zmaksymalizowania zbioru mikrosfery z zbiornika wejściowego V=200m3 i zbiorników głównych V=470m3
- wykonanie rurociągu zbioru mikrosfery wraz z podporami i estakadami nad drogami wewnętrznymi do hali suszarni
- wykonania na hali suszarni trzech specjalnych kontenerów ociekowych do zbioru i odsączania mikrosfery.
Wszystkie zamontowane w zbiornikach urządzenia służące do możliwie maksymalnego pozyskania mikrosfery potwierdziły w całości słuszność zastosowanego, innowacyjnego rozwiązania.

Mikrosfera została zebrana w całości zarówno ze zbiorników wejściowego V=200m3, jak i zbiornika głównego V=470m3.
W zbiornikach końcowym V=200m3, tak jak założyliśmy, mikrosfera już się nie pojawia a zamontowane tam urządzenia służą jedynie do ciągłego mieszania pulpy wodno-popiołowej, która będzie nowym rurociągiem przesyłana z powrotem do bagierni elektrowni. Zebrana mikrosfera z wszystkich pracujących zbiorników i poprzez rurociąg umieszczony na podporach i estakadach zostaje przepompowany bezpośrednio do hali suszarni.
Na hali zamontowaliśmy specjalnie zaadoptowane trzy kontenery ociekowe, do których wpływa mikrosfera z wodą.
Mikrosfera zostaje wewnątrz kontenera, zaś woda wypływa do specjalnego rurociągu i następnie jest ponownie użyta do chłodzenia i przemywania pomp.
Opróżnienie odsączonej mikrosfery do ca 25% wilgotności odbywa się ładowarką teleskopową, jest dowożona w hali do zasypu suszarni. W czasie próby generalnej zostały tylko ustawione parametry zamontowanych urządzeń w poszczególnych zbiornikach. Wszystkie systemy automatyki zainstalowane w zbiornikach działają prawidłowo.
Obecni w czasie prób projektanci całego systemu naszej linii technologicznej włączą oczywiście nowe elementy do całego systemu automatyki.

Linia umożliwia  po raz pierwszy na świecie pozyskiwanie mikrosfery w pełni automatycznie bez udziału pracy ludzkiej. Koszt pozyskiwania mikrosfery sprowadza się zatem do kosztu energii elektrycznej, amortyzacji i niewielkich opłat dla Elektrowni, gdyż okazują się zbędne koszty połowu pompami, koszt robocizny, opakowania, koszty przewozu z mokrej mikrosfery z laguny do suszarni, itp.
Pozyskiwanie będzie następowało nie sezonowo, ale przez cały rok.
Próba potwierdziła też szacunkowe, duże możliwe do pozyskania ilości mikrosfery.
Pozyskana w czasie próby mikrosfera, po wysuszeniu w Astanie,  zostanie w ciągu dwóch tygodni w Polsce gruntownie przebadana. Następnie już wyselekcjonowane próbki zostaną przesłane do oczekujących na nie firm na świecie z różnych branż.

Wśród firm oczekujących na próbki, jak tez na wizytę w Astanie są m.in. koncerny w USA, a to Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton oraz Koncern metalurgiczny z Niemiec. Próbki zostaną też dostarczone do firm z branży samochodowej i metalurgicznej. O wynikach badań pozyskanej mikrosfery, w tym o jej  parametrach niezwłocznie poinformujemy Próba  została wykonana przy zrzucie pozostałej po odzyskaniu pulpy wodno – popiołowej do awaryjnego zbiornika. Do pełnego uruchomienia zakładu pozostało jeszcze wykonanie rurociągu powrotnego do bagierni elektrowni. Prace  w tym zakresie trwają  nieprzerwanie, jak już wcześniej informowaliśmy, powinny być zakończone do końca września. W pierwszej kolejności zakończony ma być sam rurociąg. Ocieplenia rurociągu będą kończone już po uruchomieniu zrzutu pulpy z naszej instalacji do bagierni elektrowni.
W naszej ocenie  zakład jest na chwilę obecną gotowy do produkcji.
Działająca linia technologiczna, a w zasadzie bardzo duży zakład przemysłowy o technologii do tej pory nie stosowanej na świecie, wybudowany w Azji, ca 5 tyś. km od siedziby Spółki, to było dla nas bardzo duże wyzwanie.

Przedstawiamy najbardziej interesujące naszych Akcjonariuszy informacje na ten temat linii produkcyjnej:
- jest to pierwsza na świecie tego typu instalacja wg naszego patentu
- mikrosfera pozyskiwana jest w pełni automatycznie bez udziału pracy ludzkiej
- dostarczana jest rurociągiem bezpośrednio do hali suszarni, odpadają więc wszelkie koszty załadunku, opakowania i transportu mokrej mikrosfery
- pozyskiwana jest w sposób ciągły, 24 h/dobę, przez 365 dni w roku bez względu na pogodę
- nasza innowacyjna technologia powoduje, że pozyskane ilości mikrosfery są kilkadziesiąt razy większe od ilości możliwych do pozyskania tradycyjnymi metodami połowu tj. pompami
- koszt pozyskania mikrosfery naszą technologią sprowadzą się w praktyce do kosztów energii elektrycznej i kosztu amortyzacji linii technologicznej
- koszt energii elektrycznej w Kazachstanie jest ca 2,5 krotnie mniejszy niż w Polsce.
- jakość, czystość i inne ważne parametry naszej mikrosfery są nieporównywalne do mikrosfer poławianych z lagun metodami tradycyjnymi
- w związku z dużymi ilościami pozyskiwanej mikrosfery produkt jest bardzo powtarzalny. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych parametrów u prawie wszystkich odbiorców mikrosfery
- uruchomienie instalacji powoduje zdecydowane powiększenie przewagi konkurencyjnej w sposobie i ilości pozyskania mikrosfery nad pozostałymi firmami z branży na świecie.

Każdy pionierski, innowacyjny projekt ma margines niepewności, błędy, drobne usterki.
Istnieje takie powiedzenie biznesowe, że projekt jest wtedy innowacyjny, gdy powstanie z niego produkt, który już można sprzedać. Taką sytuację mamy aktualnie w naszym zakładzie w Astanie, jest gotowy produkt.

Zdjęcia linii technologicznej są umieszczone w zakładce Galeria na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,
Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu Eko Export S.A.

Bielsko-Biała, dn. 01.09.2016r.