EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Bieżące informacje ze Spółki
Data 2018-07-11
Wyjaśnienie dotyczące podłączenia zakładu w Astanie do elektrowni za pomocą rurociągów o zwiększonej średnicy.

Na przełomie roku 2017/2018 trwały prace przygotowawcze związane z podłączeniem zakładu w Astanie do elektrowni za pośrednictwem rur o zwiększonej średnicy (średnica 400 mm). Jednocześnie prowadzone były intensywne prace optymalizacyjne związane z funkcjonowaniem linii DMC na obecnych przyłączach. Równolegle we współpracy z ośrodkiem naukowym z Polski przygotowany został system precyzyjnego pomiaru przepływów i ciśnień w kluczowych punktach instalacji Eko Export w Astanie. Pod koniec lutego 2018 temperatury w Astanie zaczęły osiągać poziom umożliwiający zintensyfikowanie prac wdrożeniowych. Warto wspomnieć, iż mówimy tu dalej o dużych mrozach, ale nie przekraczających minus 20 stopni Celsjusza.


W okresie luty-czerwiec 2018 przeprowadzone zostały prace modernizacyjne, wdrożone zostały nowe, bardziej efektywne elementy separujące mikrosferę oraz dokonane zostały pomiary parametrów linii. Na bazie tych zmian, na obecnych przyłączach osiągnięte zostały przepływy zapewniające realizację celów biznesowych spółki. Poza zmianami dokonanymi przez Spółkę pomiary wykazały, iż ze względu na większą niż pierwotnie deklarowana przez elektrownię prędkość przepływu pulpy, osiągnięto w rzeczywistości zasilanie zakładu pulpą na poziomie zwiększonym o 74% w stosunku do prognoz. Opracowana została również koncepcja zduplikowania przyłącza mniejszej średnicy w przyszłości bez konieczności dokonywania znacznych przeróbek. Podwójne przyłącze mniejszej średnicy rodzi znacznie mniejsze wyzwania technologiczne w stosunku do pojedynczego przyłącza zwiększonej średnicy.


W okresie od 01.06.2018 do 6.07.2018 na podstawie doświadczeń pierwszego etapu tradycyjnego zbioru mikrosfery w sezonie 2018 nastąpiło potwierdzenie prognoz ilości mikrosfery dostępnej z tego źródła. Dzięki podpisanym kontraktom i zwiększeniu ilości współpracujących partnerów z 2 do 5 usprawnione zostały regularne dostawy surowca. Po zsumowaniu ilości mikrosfery pozyskiwanej technologią DMC oraz pozyskiwanej metodami tradycyjnymi zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu funkcjonowania zakładu na bazie obecnych przyłączy. Pozyskiwane ilości zapewniają realizację, a nawet przekroczenie ilości prognozowanych do sprzedaży. Na bazie obecnej infrastruktury prowadzone będą prace zmierzające do zwiększenia współczynnika uzysku mikrosfery z pulpy. Dalsze zwiększanie ilości pozyskiwanej mikrosfery jest możliwe i jest planowane, ale wiąże się to również z inwestycją w rozszerzenie linii suszenia, co na tym etapie nie jest uzasadnione.

Mając na względzie powyższe fakty obecne przyłącze do elektrowni oraz obecny sposób funkcjonowania zakładu umożliwia realizację założeń biznesplanu na rok 2018. Tym samy spółka ocenia obecny stan zakładu w Astanie za satysfakcjonujący i kończy prowadzone prace modernizacyjne związane z rozszerzeniem przyłącza. Uzgodnienia dotyczące zwiększenia przepływów w przyszłości, dokonane z lokalnym instytutem zatwierdzającym koncepcje techniczne oraz z elektrownią, otwierają możliwość dalszego rozwoju zakładu. Priorytetem zarządu w roku 2018 jest jednak poprawa wyniku finansowego spółki przy zachowaniu dużej dynamiki wzrostu przychodów co oznacza maksymalne wykorzystanie obecnych zasobów i minimalizację bieżących inwestycji.

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu